Πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Γ.Α. ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.» σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), της κείμενης εθνικής νομοθεσίας αλλά και με σεβασμό στη προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση σας με την επιχείρησή μας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) ή προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (πχ.cookies, ip address), ή χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,  περιλαμβανομένης και της εικόνας ενός φυσικού προσώπου (φωτογραφικό υλικό, βίντεο).

 • Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, γνωστό και ως GDPR.

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η  συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η  κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, κάθε άλλης μορφής διάθεση, ο συσχετισμός ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο).

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

 2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία πρέπει να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για την αποτελεσματική εκτέλεση καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και ειδικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και υπηρεσίες σχετικές με το σκοπό της Εταιρείας, επίσης για λόγους υγείας – ιατρικούς, καθώς και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας αυστηρώς και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών διεξάγεται επίσης για τη συμμόρφωσή της Εταιρείας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή / και των κανονισμών που εφαρμόζει.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήστε τη συνεργασία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες (ΔΠΧ όπως ενδεικτικά: όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ.) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα ΔΠΧ (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσής σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §6)

 3. Σκοπός – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της ορθής λειτουργίας της και για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών της, όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό της, αλλά και στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών, σύναψης λοιπών συμβάσεων συνεργασίας καθώς και αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων. Επιπλέον, η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα για λόγους προστασίας της υγείας & ασφάλειας του ιδίου του παιδιού-κατασκηνωτή, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία επεξεργάζεται για:

 • Κατασκηνωτές – Γονείς / Κηδεμόνες: Προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί κατόπιν ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα, για τις ανάγκες της εγγραφής αλλά και της συμμετοχής των ανήλικων παιδιών για τα οποία ασκεί την επιμέλεια, στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης.
 • Συνεργάτες – Εργαζόμενους: Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής και περί παιδικών κατασκηνώσεων νομοθεσίας, αλλά και βάσει της σύμβασης εργασίας που έχει συνάψει η Εταιρεία με τον εκάστοτε συνεργάτη – εργαζόμενο.
 • Αιτούντες εργασία (που υποβάλλουν αίτηση για εργασία στην Εταιρεία μας): Όλα τα στοιχεία κατόπιν αιτήσεως και με τη ρητή συγκατάθεσή τους, στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσόντων τους για την πιθανή σύναψη σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία.

 4. Αποθήκευση και Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τη σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία, δεσμεύεται να προστατεύει και να φροντίζει για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη νόμιμη συνεργασία ή επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων (όπως: γονέων, κηδεμόνων, παιδιών, πελατών, προμηθευτών, προσωπικού, δημοσίων φορέων και άλλων τρίτων). Η Εταιρεία υλοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσει τα άνω φυσικά πρόσωπα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των δεδομένων που έχει στην κατοχή της. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή μέσα, βάσεις δεδομένων ή τοποθεσίες μέσα στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας και η μεταφορά τους, εφόσον κριθεί απαραίτητη, γίνεται με κάθε ασφάλεια.

 • Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο άτομα που έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας. Δεν κοινοποιούνται πουθενά, είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευμένες και ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα άτομα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μετά την αποχώρησή τους από την επιχείρηση. Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε ΔΠΧ, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
 • Για νόμιμους σκοπούς: Τα δεδομένα αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα. (Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιες Αρχές, ΟΑΕΔ κ.α).

4.1 Χρόνος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών(ευαίσθητα) αποθηκεύονται για ένα έτος, από την γνωστοποίηση τους.

 • Κατασκηνωτές – Γονείς / Κηδεμόνες: Τα απλά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η περίοδος συμμετοχής του κατασκηνωτή, πλέον το διάστημα που απαιτείται για νομικούς και φορολογικούς λόγους. Μέγιστη διάρκεια παραμονής των δεδομένων στα εταιρικά μας αρχεία είναι τα 10 έτη από την εξόφληση διαμονής του παιδιού.
 • Συνεργάτες – Εργαζόμενοι: Η Εταιρεία αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η σύμβαση εργασίας, πλέον το διάστημα που απαιτείται για εργασιακούς και φορολογικούς λόγους. Μέγιστη διάρκεια παραμονής των δεδομένων στα εταιρικά μας αρχεία είναι τα 10 έτη από τη διακοπή της συνεργασίας μας.

4.2 Φωτογραφικό υλικό

Η Εταιρεία, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη συμμετοχή των παιδιών και των εργαζομένων/συνεργατών σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Αυτές οι φωτογραφίες και βίντεο θα αποθηκευτούν σε ασφαλή μέσα εντός των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της όπως Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Youtube καθώς και στην ιστοσελίδα της www.kalivas.net. Επίσης, αυτές οι φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να δημοσιευθούν σε ενημερωτικά ή αναμνηστικά έντυπα για προωθητικό σκοπό.

Η Εταιρεία θα καταστρέψει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

 5. Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας

5.1 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας

Οι πελάτες μας, προμηθευτές, εργαζόμενοι, συνεργάτες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιώματα (που δεν θα πρέπει να είναι σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία). Τα δικαιώματα αυτά των φυσικών προσώπων (εσείς) είναι:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαιώματα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα ή στα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου του οποίου την επιμέλεια έχετε, οφείλετε, χωρίς καθυστέρηση, να ειδοποιείτε την Εταιρεία.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με αποστολή επιστολής, με την ένδειξη GDPR-REQUEST, στην ηλεκτρονική διεύθυνση camp@kalivas.net. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου μπορεί να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

5.2 Οι υποχρεώσεις μας

  Μεταξύ των υποχρεώσεών μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια / περιορισμός του σκοπού / ελαχιστοποίηση δεδομένων / ακρίβεια δεδομένων / περιορισμός περιόδου αποθήκευσης / ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).
 • Κάθε επεξεργασία δεδομένων είναι σύμφωνα με το νόμο μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων.
  • Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

 6. Πολιτική Cookies

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies, κατόπιν συναίνεσης του χρήστη, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτήν, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αυτά τα αρχεία δεν επηρεάζουν και δεν είναι επικίνδυνα για τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που βρίσκονται στον υπολογιστή του.

Η χρήση των Cookies διευκολύνει την πρόσβαση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα, εξυπηρετεί στατιστικούς σκοπούς ώστε η Εταιρεία να βελτιώσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ή για λόγους marketing.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να απαγορεύει την εγκατάσταση Cookies ή να ειδοποιείστε όταν υπάρχει αποστολή Cookie. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς Cookies.

 7. Ιστοσελίδες Τρίτων και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Εταιρεία μας έχει σελίδες σε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως το Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Vimeo. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις σελίδες, οι πληροφορίες και τα δεδομένα σας συλλέγονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και όχι από εμάς, άρα θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το Μέσο που επισκέπτεστε. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγχει τις Πολιτικές Απορρήτου άλλων ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις άλλων.

 8. Η Συγκατάθεσή σας και η Άρση της

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο:

 • Της Πολιτικής Απορρήτου
 • Της συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
 • Του σεβασμού για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

και παραμένοντας πιστή στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία με τους γονείς/κατασκηνωτές, τους εργαζόμενους και συνεργάτες της, χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσει να σας ενημερώνει, έντυπα και ηλεκτρονικά για τις υπηρεσίες και νέα σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.

Προκειμένου να δώσεις ή να αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου για την ενημέρωσή σου ή αν θέλεις να εκφράσεις κάποιο παράπονο, οποιαδήποτε στιγμή, επικοινώνησε μαζί μας στο camp@kalivas.net.

Η Εταιρεία μας, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, όπως:

 • Απαίτηση σχετικής νομοθεσίας.
 • Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Επεξεργασία απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρείας.
 • Επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 9. Τροποποίηση στην Πολιτική Απορρήτου

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας.

Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, και δέχεστε ανεπιφύλακτα την Πολιτική Απορρήτου.

 10. Τρόποι Επικοινωνίας

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Ιερέα Π.Καρατάσιου 1, Περιοχή Χαριλάου, ΤΚ 542 50, τηλ. 2310 220502 και φαξ 2310 242117 και είναι υπεύθυνη για την συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο camp@kalivas.net.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 6 Μαρτίου 2019