Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το www.kalivas.net (η «Ιστοσελίδα») είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς με τους εξής όρους και προϋποθέσεις (Ο&Π).

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους Ο&Π χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις. Αναπόσπαστο μέρος των Ο&Π είναι η Πολιτική Απορρήτου. Και τα δύο κείμενα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997, και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και να ανακοινώσει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα της. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αλλαγή σημαίνει ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, έχετε κάποιες υποχρεώσεις.

 • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή τις οδηγίες πρόσβασης / χρήσης που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.
 • Πρέπει οι ενέργειές σας να είναι πάντα σύμφωνες με το νόμο, με τα συναλλακτικά ήθη, και με καλή πίστη.
 • Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται.
 • Δεν μπορείτε να βλάπτετε με οποιοδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Εάν παραβιάσετε τους Ο&Π, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, είστε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες ή τις ζημίες που θα προκληθούν από τις ενέργειές σας στην Εταιρεία, τις εταιρείες που συνδέονται με αυτή, τους συνεταίρους μας ή τους παρόχους των αδειών.
 1. Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Α. Καλύβας Α.Ε.» που εδρεύει στην Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 555 35 Πυλαία, κτίριο Δ’, Γραφείο Δ34, Ελλάδα, με ΑΦΜ 099775421.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, δηλαδή τα κείμενα, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, τα εικονίδια, οι εικόνες, τα σχέδια, τα βίντεο, τα ηχητικά αποσπάσματα, οι συνθέσεις δεδομένων και λογισμικού, καθώς και οποιοσδήποτε συνδυασμός τους (το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας, των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτή, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών.

Όλα τα ονόματα φίρμας, προϊόντων, και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας που είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά). Προστατεύονται από τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας, αναπαράγοντας ή αναφερόμενοι σε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας της Εταιρείας. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο στοιχείο από το Περιεχόμενο, πρέπει να αναφέρετε την Ιστοσελίδα μας και την Εταιρεία μας ως προέλευση του στοιχείου.

Επίσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε meta tag ή άλλο «κρυμμένο κείμενο» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς να έχετε πάρει τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή του δικαιούχου του σήματος/ επωνυμίας/υπηρεσιών.

 1. Περιορισμένες Άδειες

Σας παρέχουμε περιορισμένη, αμετάκλητη, και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας.

Όμως Δεν μπορείτε:

 • Να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου για να περιορίσετε την Ιστοσελίδα.
 • Να τροποποιήσετε ή να κατεβάσετε την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο – εξαιρείται η προσωρινή αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέρα από την προσωπική χρήση
 • Να παράγετε οποιοδήποτε έργο βασιζόμενοι στην ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο
 • Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε meta tag ή άλλο «κρυφό κείμενο» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων με κάποιο άλλο τρόπο.
 • Να μεταδώσετε κακόβουλο λογισμικό (ιό) στην Ιστοσελίδα είτε από αμέλεια είτε από δόλο.
 • Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να ενεργήσετε με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να επιβαρύνει την υποδομή μας σε υπερβολικό βαθμό.

Σας παρέχουμε περιορισμένη, αμετάκλητη, και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας:

 • Μπορεί να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει
 • Η σύνδεση αυτή δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας επικυρώνει την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα της.
 • Δεν μπορεί να παρουσιάζει την μεταξύ μας σχέση διαφορετική από ότι είναι
 • Δεν μπορεί να περιέχει ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Μπορεί να έχει μόνο νόμιμο περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
 • Δεν μπορεί να παρουσιάζει την Εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες μας με λάθος τρόπο ή με τρόπο που μας υποτιμά ή προσβάλλει παραπλανώντας τους επισκέπτες για την Εταιρεία μας.
 • Δεν μπορεί να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις.
 • Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σήμα μας.
 • Δεν μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας εκτός από την κεντρική.

Σύμφωνα με την κρίση μας, μπορούμε να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σύνδεσμο με την Ιστοσελίδα και, μόλις λάβετε την σχετική αίτηση από εμάς, οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον σύνδεσμο αυτό.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς χωρίς εξουσιοδότηση θα οδηγήσει στην λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. Ακρίβεια Πληροφοριών

Όταν περιγράφουμε τις παροχές και τις υπηρεσίες μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Όμως, στο βαθμό που μας επιτρέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών, ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, είναι πάντοτε ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι σελίδες του θα είναι δυνατόν να παρέχονται συνεχώς και χωρίς σφάλματα.

Τέλος, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση του Περιεχομένου στους επισκέπτες παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή τους καθορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά είναι στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Αν οποιοσδήποτε από τους όρους που έχουμε αναφέρει διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας παύει να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.

Εάν έχετε κάποια απορία σε σχέση με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα (email) στο info@kalivas.net.