ΟΑΕΔ: Κριτήρια συμμετοχής 2022

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2022

1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνων, που έχουν δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, φορολογικού έτους 2020, μέχρι 30.000€ κατ’ ανώτατο όριο,
και παράλληλα κατά το έτος 2021:
  • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας)

ή κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

  • είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τεσσάρων (4)μηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 14 Ιουνίου 2016 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Τα ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.